Hizb-ut Tahrir .pdf
 

Hizb-ut Tahrir'de Benimseme

Ümmetin içinde bulunduğu vakıayı ve başına gelenleri düşünme, araştırmadan sonra; Resulullah (SAV)'in çağını, ondan sonra gelen Hulefaî Raşidîn ve Tabiîn dönemlerinin vakıalarını düşündükten, inceledikten, araştırdıktan sonra, Resulullah (SAV)'in başlangıcından beri Medine'de devleti kurmasına kadar daveti yüklenme keyfiyetini, sonra da Medine'deki sîretinde izlediği yolun keyfiyetini araştırdıktan; Allah'ın Kitabı'na Resulü'nün Sünneti'ne, sahabenin icmaı'na, kıyasın gösterdiğine müracaat ettikten, sahabenin, Tabiînin ve müçtehid imamlarının sözleriyle aydınlandıktan sonra.. Bütün bunlardan sonra Hizb–üt Tahrir fikir ve metoda ilişkin bazı hükümler ve fikirler seçip benimsedi. Bu fikirler, görüşler ve hükümler İslâmîdirler, İslâm'dan başkası değil.. Onlarda İslâm dışı hiçbir şey yoktur. Gayri İslâmî hiçbir şeyden de etkilenmemiştir. Bunlar İslâm'ın esasları ve nasslarından gayrısına dayanmamaktadır ve ancak İslâmîdir. Hizb, düşüncesinde bunlara dayanır.

Hizb, Hilâfet Devleti'ni kurup halifeyi seçerek İslâmî hayatı başlatmak ve İslâm Daveti'ni âleme taşımak için yaptığı çalışmasında izlediği yolda kendisine lâzım olan bu İslâmî fikirleri gereği kadar tercih ederek benimsedi..

Benimsediği ve kendisinden sadır olan fikirlerin, görüşlerin ve hükümlerin toplamı insanlar için yayınladığı kitaplarda ve pek çok neşriyatında yer almaktadır.

Yayımladığı bazı kitaplar şunlardır :

1 -  İslâm Nizamı 

2 -  İslâm'da Hükmetme Nizamı

3 -  İslâm'da İktisat Nizamı

4 -  İslâm'da İçtimaî Nizam

5 -  Hizbî Kitleleşme

6 -  Hizb–üt Tahrir Mefhumları

7 -  İslâm Devleti

8 -  İslâm Şahsiyeti (3 cilt)

9 -  Hizb–üt Tahrir'in Siyasî Mefhumları

10- Hizb-üt Tahrir'in Siyasî Bakışları

11- Anayasa Mukaddimesi (Gerekçesi)

12- Hilâfet

13- Hilâfet Nasıl Yıkıldı

14- Ukubat (Cezalar) Nizamı

15- Beyyine Hükümleri

16- Marksist-Sosyalizmin Çürütülmesi

17- Tefekkür

18- Süratü'l-Bedîhe

19- İslâm Düşüncesi

20- Batı Kanunlarında İltizam Nazariyesinin Çürütülmesi

21- Sıcak Bir Çağrı

22- İdeal İktisadî Siyaset

23- Hilâfet Devleti'nde Maliye

Aynı zamanda Hizb; fikrî, siyasî binlerce neşriyat, müzekkere ve bildiriler yayınlamıştır.

Hizb, bu fikir ve hükümleri insanlara taşırken yalnızca siyasî bir şekilde taşımaktadır. Yani bu fikir ve hükümleri benimsesinler, onlarla amel etsinler ve hayat sahasında onları hakimiyete ulaştırsınlar diye yüklenmeleri için onlara vermektedir. Çünkü, böyle olması müslüman olmaları itibariyle onlara farz olduğu gibi, İslâmî bir Hizb olması ve üyelerinin de müslüman olması itibariyle Hizb'e de farzdır.

Hizb'in bu İslâmî fikir ve hükümleri benimsemesindeki dayanağı, vahy olan Kitab ve Sünnet'ten gelenler ile sahabelerin icmaı ve kıyasın gösterdikleri olmuştur.. Çünkü, hüccet olmaları kesin delille sabit olan ancak bu dört delildir.